Sa pagdating ng panginoon america adult chatrooms no sign up

Posted by / 11-Sep-2019 22:11

Sa pagdating ng panginoon

Magsilabas kayo upang salubungin siya” (Mateo 25:6).

Kung may hindi ka maintindihan, ipaalam mo sa’kin, at maaari tayong magbahagian muli.

Alam nating lahat na mga mananampalataya na ang paraan ng pangangaral ng Panginoong Hesus, ang salitang Kanyang binigkas, ang mga misteryo ng ng langit na ibinunyag Niya, at ang mga kinakailangan Niya sa ating mga tao ay mga katotohanan lahat, lahat ay sariling tinig ng Diyos, at lahat ay mga paghahayag ng disposisyon sa buhay ng Diyos at lahat ng mayroon Siya at kung ano Siya.

Ang mga himalang isinagawa Niya—pagpapagaling ng may sakit, pagtataboy sa mga demonyo, pagpapakalma ng hangin at dagat, pagpapakain sa limang libo ng limang pirasong tinapay at dalawang isda, at pagbuhay sa patay—ay mga pagpapahayag lahat ng sariling awtoridad at kapangyarihan ng Diyos, na wala sa mga nilikhang tao ang nagtataglay o nakagagawa.

Ang mga tunay na nananampalataya sa Diyos at minamahal ang katotohanan ay hindi binibigyang pansin ang mga panlabas na pormalidad ngunit sa halip ay itinutuon ang pansin nila sa tinig ng Diyos.

Hangga’t naririnig nila ang tinig ng Diyos, maghahanap at susuriin iyon kaagad, makikilala ang Diyos mula sa Kanyang mga pagbigkas at susundan Siya.

sa pagdating ng panginoon-73sa pagdating ng panginoon-24sa pagdating ng panginoon-31

At maraming ulit na binanggit sa Pahayag, “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2-3).

One thought on “sa pagdating ng panginoon”

  1. “If we can show this is an effective model in a statewide distribution, the hope is that multiple other states will follow suit, because this is clearly a better alternative for patients and providers and for patient safety improvement efforts.” Massachusetts program showing promise In Massachusetts, the state’s CANDOR law enabled MACRMI to roll out its Communication, Apology, and Resolution (CARe) model at six hospital pilot sites.